ReformatorInnen

Katharina von Bora
Katharina v. Bora
 
Johannes Calvin
Johannes Calvin
 
Helena von Freyberg
Helena
v. Freyberg
Argula von Grumbach
 
Argula von
Grumbach
Martin Luther
Martin Luther
 
Philipp Melanchthon
Ph. Melanchthon
 
Andreas Osiander
Andreas
Osiander
Brigitta Wallner
Brigitta Wallner
 
Katharina Zell
Katharina Zell
 
Anna Zwingli
Anna Zwingli
 
Ulrich Zwingli
Ulrich Zwingli